fbpx
Το μυστικό του Ταντάλου

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Thriallis

Ο δικτυακός χώρος-ιστοσελίδα με όνομα χώρου thriallis.com, καθώς και κάθε υποχώρος του, που εφεξής θα αναφέρονται ως σύνολο απλώς ως ο εν λόγω δικτυακός χώρος ή απλά δικτυακός χώρος, παρέχεται από την εταιρεία «ΣΙΝΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», εφεξής «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ», υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στους παρακάτω όρους χρήσης. Οι χρήστες του εν λόγω δικτυακού χώρου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αλλά κι ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους, οι οποίοι είναι οι εξής:

 

1. Πεδίο χρήσης του δικτυακού χώρου

Ο δικτυακός χώρος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ και τα περιεχόμενά του εναρμονίζονται με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του δικτυακού χώρου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

 

2. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και κάθε είδους πληροφορίες που παρέχονται από τον εν λόγω δικτυακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, γραφικών, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων κι εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του εν λόγω δικτυακού χώρου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ, ενώ προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό χώρο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα και προϊόντα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών και προϊόντων απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο δε θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που διατίθενται προς πώληση βιβλία, ψηφιακό υλικό, αλλά κι οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία από τον εν λόγω δικτυακό χώρο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

 

3. Αναπαραγωγή περιεχομένου δικτυακού χώρου

Τα περιεχόμενα του εν λόγω δικτυακού χώρου δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευθούν, να τροποποιηθούν, να μεταδοθούν, να διατεθούν ή να αναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο και γενικά απαγορεύεται η χρήση κι εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού χώρου. Συνεπώς, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να εκθέσετε, να κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύσετε ή να αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του δικτυακού χώρου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του δικτυακού μας χώρου, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ.

 

4. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού χώρου

Οποιοσδήποτε επισκέπτης / χρήστης δύναται να επισκέπτεται τον παρόν δικτυακό τόπο ελεύθερα. Ωστόσο ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού χώρου δηλώνει κι εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό χώρο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αλλά και τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας όπως και τα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού χώρου δε συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και να μη χρησιμοποιεί τον εν λόγω δικτυακό χώρο.

 

5. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού χώρου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

 

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση κι η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού χώρου υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου κι αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Σας ενημερώνουμε πως οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ διατηρούν αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης κι εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ προκειμένου να ζητήσει διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων-αρχείων, εξαιρουμένων των αρχείων που επιβάλλονται από φορολογικές κι άλλες διατάξεις. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δύνανται να αποστέλλουν διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του. Τέλος, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δύνανται να επεξεργάζονται αλλά και να κοινοποιούν στατιστικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση όμως δε δύνανται να γνωστοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

 

7. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Κάθε χρήστης που πραγματοποιεί παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί τα εξής προσωπικά στοιχεία α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη κι αληθή.

Εάν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον δραστηριότητα, Α.Φ.Μ κι αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

8. Ασφάλεια

Για τις παραγγελίες μέσω του εν λόγω δικτυακού χώρου γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές. Για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας γίνεται μετάβαση σε secure server της υπηρεσίας viva wallet ή της υπηρεσίας PayPal στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή μέσω αυτών των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που σας παρέχουμε.

 

9. Cookies

Oι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχουν, μέσω του παρόντος δικτυακού χώρου, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη. Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του εν λόγω δικτυακού χώρου, ή και σε επόμενες, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες ή αλλιώς ‘cookies’ (αρχεία αναγνώρισης). Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον εν λόγω δικτυακό χώρο κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να τον ξαναεπισκεφτεί. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο δικτυακό χώρο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν να ελέγχουν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί τον δικτυακό της χώρο. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου. Οι ΕΚΔΟΣΕΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ ευελπιστούν, μέσω των πληροφοριών που συλλέγουν με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσουν την ποιότητα του δικτυακού τους χώρου αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προεπιλεγμένων παραγγελιών κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη χρήση του εν λόγω δικτυακού χώρου.

 

10. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς χώρους

Ο εν λόγω δικτυακός χώρος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» κλπ προς άλλους δικτυακούς χώρους επί των οποίων οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δε φέρουν τον όποιο έλεγχο-ευθύνη και δε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δε φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών χώρων στους οποίους δύναται να παραπέμπουν μέσω της όποιας μορφής συνδέσμων και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εγκρίνουν ή συστήνουν ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

Τη συνολική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς χώρους, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς χώρους. Επιπρόσθετα, την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα κι εγκυρότητα των περιεχομένων διαφημίσεων, στον εν λόγω δικτυακό χώρο, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

 

11. Δήλωση Αποποίησης – Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνουν στον δικτυακό τους χώρο όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δε δίνουν κανενός είδους εγγύηση ούτε οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του δικτυακού τους χώρου. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του εν λόγω δικτυακού χώρου.  Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δε δίνουν οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχονται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στον δικτυακό της χώρο  προϊόντων. Ούτε οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στον σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτού του δικτυακού χώρου θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του δικτυακού χώρου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Παρ’ όλα αυτά οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ σας ενημερώνουν πως καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών κι υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτυακού χώρου.

Επιπλέον οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ σας γνωστοποιούν πως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυόνται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες, οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και δίχως προβλήματα, ούτε εγγυόνται ότι ο εν λόγω δικτυακός χώρος ή/κι οι εξυπηρετητές «servers», διαμέσου των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών, θα παρέχονται δίχως ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες πιθανόν να έχουν εγκατασταθεί εν αγνοία του.

Τέλος, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ  δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή λόγω  γεγονότων ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου των δύο μερών (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής / βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

 

12. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του εν λόγω δικτυακού χώρου από τον χρήστη. Ρητά δηλώνεται ότι σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ και των προσφερόμενων από αυτών υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (π.χ. ανάρτηση σε blogs) ή μη, η Εταιρεία θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

 

13. Δικαίωμα Τροποποίησης

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν, αναστείλουν, τροποποιήσουν ή μεταβάλουν, οποιαδήποτε στιγμή και δίχως την όποια προειδοποίηση, τις προσφερόμενες, στον παρόντα δικτυακό χώρο, υπηρεσίες και κάθε είδους πληροφορίες. Επιπρόσθετα, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

 

14. Όροι πωλήσεως

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού χώρου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως που αναφέρονται σε αυτόν, οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

 

15. Περιγραφή Προϊόντων

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ προσπαθούν να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων-υπηρεσιών που διαθέτει προς πώληση μέσω του δικτυακού της χώρου. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος-υπηρεσίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων-υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον δικτυακό της χώρο.

 

16. Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στον δικτυακό χώρο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΣ είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. ή είναι τελικές χωρίς ΦΠΑ στην περίπτωση που υπάρχει απαλλαγή από αυτόν. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής και κάθε άλλο έξοδο, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Ειδικά για την αποστολή της όποιας παραγγελίας στο εξωτερικό θα ενημερώνονται κατά περίπτωση για το κόστος αποστολής. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά την στιγμή της παραγγελίας η οποία θα πρέπει να πιστώνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας ακέραια, δίχως υπόλοιπα τραπεζικά και λοιπά έξοδα τα οποία μπορούν να εξοφληθούν από τον πελάτη. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων-υπηρεσιών τους, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δε θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει ήδη αποδεκτές. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ σας παρέχουν τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΥΑΛΛΙΣ δύνανται να υπαναχωρήσουν και να μην εκπληρώσουν μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

 

17. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

 

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία-εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού χώρου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

 

19. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει μαζί μας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε όλα τα cookies σύμφωνα με την πολιτική μας. Αποδέχομαι Διάβασε περισσότερα